آخرین اخبار


اطلاعات کلی

اطلاعات کلی

 وشـــــــــتـــــه

ساخت شناسی واژگانی  "وشته" 0

ساخت شناسی واژگانی "وشته"

پسوند «-ه» در زبان فارسی، می تواند بعنوان نشانه ی اسم مکان بکار رود

- وشته {Vashteh} (وشت + ه): واژه «وَشت» بمعنای خوب و نیکو در لهجه طالقانی به «وُشت» تبدیل شده است. مولوی می گوید: گفت ریشت شد سفید از حال گشت خوی زشت تو نگردیدست وشت.

 

ساخت شناسی واژگانی  "وشته"

ساخت شناسی واژگانی "وشته"

پسوند «-ه» در زبان فارسی، می تواند بعنوان نشانه ی اسم مکان بکار رود

- وشته {Vashteh} (وشت + ه): واژه «وَشت» بمعنای خوب و نیکو در لهجه طالقانی به «وُشت» تبدیل شده است. مولوی می گوید: گفت ریشت شد سفید از حال گشت خوی زشت تو نگردیدست وشت.

 

وشته 0

وشته

 

فاصله روستا تا شهرک :۸ کیلومتر
جمعیت:طبق سرشماری سال1390سومین روستای طالقان از نظر جمعیت میباشد.

 وشته واقع در عرض جغرافیایی ۳۶ ۰۹ ۴۲ و طول جغرافیایی ۵۰ ۴۹ ۵۱ و ۲۱۲۵متر ارتفاع از سطح دریا از روستاهای بخش بالا طالقان از شهرستان طالقان بوده و از سمت شمال با روستاهای محسن آباد ، کرود و اوانک از سمت شرق با روستاهای گلیرد و گوران از سمت جنوب با روستاهای خودکاوند و ورکش و از سمت غرب با روستای جزن همجوار میباشد.

وشته یکی از روستاهای بخش میان طالقان شهرستان طالقان است.
نام این روستا در منطقه به فعالیت‌های مبارزاتی و آزادی خواهانه در زمان رژیم پهلوی معروف بوده و تمامی ساکنان روستا جزء فعالین سیاسی و فرهنگی آن زمان بوده‌اند.
پس از انقلاب حضور جوانان روستا در جبهه‌های جنگ پر شور و مداوم ادامه داشته است. این شور و شعور تا آنجا ادامه می یابد که وشته چهارده شهید در این راه تقدیم اسلام و انقلاب و راه امام می‌کند.
اما امروز نه تنها نام و یادی از سیره و فرهنگ این شهدا در میان نیست بلکه خاطرات و مکتوبات و مستندات آنهم پراکنده و بعضا از بین رفته و همتی می‌طلبد تا این بار جوانان نسل تازه روستا این بار را بر دوش گیرند و میراث آن شهیدان و آن رسالت دیرین را محقق کنند. باشد تا به لطف ایزد و یاری و نگاه شهیدان بر این طریق استوار بمانیم و بار به مقصد برسانیم.
طبق نگاه مقام معظم رهبری به فعالیتهای فرهنگی که می فرمایند : "در جمهوری اسلامی هرجا قرا گرفته اید همانجا را مرکز دنیا بدانید" وشته اکنون از نظر ما مرکز دنیا و کانون ثقل و منشاء اثر همه اتفاقات خواهد بود. با این نگاه ما دنیا را از راه وشته با استراتژی نگاه جهانی، عمل محلی متحول خواهیم کرد.

 

وشته

وشته

 

فاصله روستا تا شهرک :۸ کیلومتر
جمعیت:طبق سرشماری سال1390سومین روستای طالقان از نظر جمعیت میباشد.

 وشته واقع در عرض جغرافیایی ۳۶ ۰۹ ۴۲ و طول جغرافیایی ۵۰ ۴۹ ۵۱ و ۲۱۲۵متر ارتفاع از سطح دریا از روستاهای بخش بالا طالقان از شهرستان طالقان بوده و از سمت شمال با روستاهای محسن آباد ، کرود و اوانک از سمت شرق با روستاهای گلیرد و گوران از سمت جنوب با روستاهای خودکاوند و ورکش و از سمت غرب با روستای جزن همجوار میباشد.

وشته یکی از روستاهای بخش میان طالقان شهرستان طالقان است.
نام این روستا در منطقه به فعالیت‌های مبارزاتی و آزادی خواهانه در زمان رژیم پهلوی معروف بوده و تمامی ساکنان روستا جزء فعالین سیاسی و فرهنگی آن زمان بوده‌اند.
پس از انقلاب حضور جوانان روستا در جبهه‌های جنگ پر شور و مداوم ادامه داشته است. این شور و شعور تا آنجا ادامه می یابد که وشته چهارده شهید در این راه تقدیم اسلام و انقلاب و راه امام می‌کند.
اما امروز نه تنها نام و یادی از سیره و فرهنگ این شهدا در میان نیست بلکه خاطرات و مکتوبات و مستندات آنهم پراکنده و بعضا از بین رفته و همتی می‌طلبد تا این بار جوانان نسل تازه روستا این بار را بر دوش گیرند و میراث آن شهیدان و آن رسالت دیرین را محقق کنند. باشد تا به لطف ایزد و یاری و نگاه شهیدان بر این طریق استوار بمانیم و بار به مقصد برسانیم.
طبق نگاه مقام معظم رهبری به فعالیتهای فرهنگی که می فرمایند : "در جمهوری اسلامی هرجا قرا گرفته اید همانجا را مرکز دنیا بدانید" وشته اکنون از نظر ما مرکز دنیا و کانون ثقل و منشاء اثر همه اتفاقات خواهد بود. با این نگاه ما دنیا را از راه وشته با استراتژی نگاه جهانی، عمل محلی متحول خواهیم کرد.

 

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;