آخرین اخبار


امامزاده های طالقان 0

امامزاده های طالقان

امام زاده های طالقان:

 

بقعه متبرکه امامزاده یوسف (ع) (وشته)

 

وی یکى از فرزندان امام موسى کاظم (ع) به شمار مى رود .بنای بقعه ایشان در منطقه اى کوهستانى در روستاى وشته طالقان که به بادامستان نیز معروف است ، در فاصله 144 کیلومترى شهر کرج واقع گردیده و پیرامون آن را درختان بادام فرا گرفته است .از نظر معمارى ،این بنا  ضریح وگنبدوفاقد گلدسته است .قدمت بقعه به دوره صفویه باز می گردد . گنبد آن مخروطى با رک و با کاشیهاى متاخر آبى رنگ کاشیکاری شده است .اخیرا این بقعه مورد مرمت و بازسازی قرارگرفته.در این بقعه زائر سرایى جهت رفاه زائرین احداث شده است .

بقعه متبرکه امامزاده هارون (ع)

امامزاده هارون بن موسى جعفر (ع) ششمین فرزند امام هفتم (ع) است .در شرح حال ایشان آمده که در سال 160 هجرى در مدینه متولد شده و در سال 211 هجرى دار فانى را وداع گفته و در روستاى جوستان طالقان مدفون گردیده است .بقعه در 1000 محوطه اى حدود متر که پیرامون آن را درختان کهنسال بلند فرا گرفته واقع شده است .این بقعه داراى امکانات رفاهى و کتابخانه اى مجهز و زائر سراست.و هم اکنون در حال مرمت و باز سازى  است .

 

بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم علی (ع )

 

آن حضرت از نوادگان حضرت ابوالفضل العباس (ع) است.بقعه ایشان در محوطه اى در منطقه سرسبز و مشجر در روستاى تکیه ناوه طالقان در فاصله 55 کیلومترى شهرستان کرج واقع شده است . قدمت بقعه به عصر صفویه باز مى گردد .این بقعه داراى ضریحى چوبى مربوط به 200 سال قبل بوده که یک ضریح فلزى نیز به آن ضمیه شده است .بنای امامزاده داراى گنبدى مخروطى شکل است و اخیرا مورد مرمت قرار گرفته است.پوشش داخلى گنبد سفید کارى و ازاره آن از سنگ است .در این بقعه زائر سرایى جهت رفاه زائرین احداث شده است .

 

 

بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم (ع)

 

وی از نوادگان امام موسى کاظم (ع) است .این امامزاده در مرکز روستای کشرود طالقان در منطقه اى کوهستانى با درختان انبوه و کهنسال واقع شده است .بناى آن منفرد وفاقد الحاقات است . این بنا فاقد گلدسته است ولی داراى گنبدى مخروطى مطابق با وضعیت معمارى منطقه است که مورد مرمت وباز سازى نیز قرار گرفته است .همچین گورستانى پیرامون امامزاده وجود دارد .این امامزاده داراى امکانات اولیه رفاهى و آب و برق نیز هست.مرمت این بناى تاریخى به قرن هفتم یا هشتم هجرى باز مى گردد.

 

بقعه متبرکه امامزاده زکریا(ع)

 

نسب ایشان به امام موسى کاظم (ع) مى رسد. امامزاده در منطقه ای کوهستانى در جنوب روستاى میراش در 11 کیلومترى غرب شهرک (مرکز طالقان )و در محوطه اى حدود 4000 متر مربع واقع شده است .این بقعه داراى ضریح چوبى است که ارزش تاریخى دارد .گنبد آن مطابق معمارى محلى رک (مخروطی)و فاقد گلدسته است . جنب بقعه مسجدى احداث گردیده که فضاى سبز مناسبى نیز به آن اضافه شده است .این بقعه جزو آثار تاریخى به شمار مى آید و مربوط به هفتم یا هشتم هجرى است

 

بقعه متبرکه امامزاده سید علاءالدین (ع )

 

وی از نوادگان امام محمد بافر (ع) است .بقعه امامزاده اورازان مدفن سید علاء الدین (ع) برادر سید ضیاءالدین  که در روستاى خچیره مدفون است این دو امامزاده فرزندان سلطان علی مشهد اردهال هستند که ظاهرا پس از تعقیب این دو برادر توسط خوارج ،آن دو از یکدیگر جدا شده و سید ضیاء الدین به روستاى خچیره وسید علاء الدین به اورازان رفته و در این مکان مدفون شده اند .بنا فاقد الحاقات جانبى و گلدسته است و قبرستانى در بخشى از محوطه امامزاده قرار دارد .

 

بقعه متبرکه امامزاده سید ضیاء الدین (ع)

 

او از نوادگان امام موسى کاظم (ع) است .این بقعه در منطقه کوهستانی روستاى خچیره طالقان در فاصله 500 مترى ضلع جنوبى رودخانه شاهرود و میان دو کوه که منظره اى بسیار زیبا را تداعى مى کند قرار گرفته است.او در زمان حیات خود به عنوان فردى با ایمان و با تقوا شهرت داشته است .بناى این امامزاده فاقد گلدسته و داراى گنبد است و کتابخانه اى کوچک ،وضو خانه و 3 زائر سرا دارد.همچنین کف سراسر امامزاده موزائیک و بالاى آن گچ کارى شده است .قدمت اولیه بنا به قرون هفتم وهشتم هجرى باز مى گردد.

 

بقعه متبرکه امامزاده مهراب (ع )

 

امامزاده مهراب یا مسعود (ع)از نوادگان امام موسى بن جعفر (ع) است .این بقعه که در منطقه کوهستانى روستاى کشرود طالقان واقع گردیده فاقد گلدسته و گنبد است .مسجد چهارده معصوم ضمیمه این بقعه شده است.این امامزاده داراى ایوان اصلى و شبستان است و قدمت اولیه آن به قرن دهم ویازدهم هجرى باز مى گردد.گورستان عمومى پیرامون آن قرارد دارد .بقعه دارای فضاى سبز مناسب است.

 

بقعه متبرکه امامزادگان موسى وسلیم(ع)

 

این امامزادگان یکى موسى از اعقاب امام محمد تقى (ع) و دیگری سلیم از احفاد امام جعفر صادق (ع) است.این بقعه در روستاى آسفاران و در منطقه کوهستانى طالقان در محوطه اى حدود 3000 متر با زیر بنای 100 متر مربع واقع شده است .بناى اولیه بقعه متعلق به قرن هفتم یا هشتم هجرى و حرم آن داراى ضریحى چوبى است و گنبد آن اخیرا مورد مرمت قرار گرفته است .جنب بقعه مسجدى احداث گردیده و داخل حرم مرمت و سفید کارى شده است .پیرامون بقعه را قبرستان عمومى با انبوه درختان تنومند و بلند در بر گرفته است .بنا فاقد الحاقات جانبى است ولى از امکانات اولیه و آب و برق برخوردار است .

 

بقعه متبرکه امامزاده قاضی میر سعید (ع )

 

این بقعه متعلق به قاضى میر سعید بن سید علاالدین الحسینى از نوادگان امام محمد باقر (ع) است.این بقعه در یکى از زیباترین مناطق کوهستانى طالقان در ضلع غربى روستاى حسنجون و سید آباد و در حدود 20 کیلو متری طالقان که بسیار سر سبز و خوش آب و هواست واقع شده است.این امامزاده فاقد گلدسته،داراى گنبد و همچنین سنگ قبرى است که طبق نوشته روى آن ،ایشان در سال 926 هجرى قمرى مى زیسته است.بنا با مساحتی حدود 120 متر مربع فاقد الحاقات جانبى است و در بخشى از محوطه گورستان عمومى قرار گرفته است .ساختمان امامزاده داراى تسهیلات اولیه و آب و برق است .تاریخ اولیه بنا به قرن نهم و دهم هجرى باز مى گردد.

 

بقعه متبرکه امامزادگان محمد باقر وسید اسماعیل (ع )

 

از نوادگان حضرت موسى کاظم (ع) .جزینان در منطقه ای کوهستانى از توابع شهرستان طالقان واقع شده است .بقعه داراى زیر بنایى حدود 100 متر ،گنبدى گلى و رک و فاقد گلدسته و دیگر الحاقات جانبى و ضریح آن چوبى است . این امامزاده جزو آثار به ثبت رسیده است و قبرستانى عمومى در بخشى از محوطه آن قرار دارد .ساختمان امامزاده داراى امکانات اولیه و آب و برق است .

 

 

امامزاده های طالقان

امامزاده های طالقان

امام زاده های طالقان:

 

بقعه متبرکه امامزاده یوسف (ع) (وشته)

 

وی یکى از فرزندان امام موسى کاظم (ع) به شمار مى رود .بنای بقعه ایشان در منطقه اى کوهستانى در روستاى وشته طالقان که به بادامستان نیز معروف است ، در فاصله 144 کیلومترى شهر کرج واقع گردیده و پیرامون آن را درختان بادام فرا گرفته است .از نظر معمارى ،این بنا  ضریح وگنبدوفاقد گلدسته است .قدمت بقعه به دوره صفویه باز می گردد . گنبد آن مخروطى با رک و با کاشیهاى متاخر آبى رنگ کاشیکاری شده است .اخیرا این بقعه مورد مرمت و بازسازی قرارگرفته.در این بقعه زائر سرایى جهت رفاه زائرین احداث شده است .

بقعه متبرکه امامزاده هارون (ع)

امامزاده هارون بن موسى جعفر (ع) ششمین فرزند امام هفتم (ع) است .در شرح حال ایشان آمده که در سال 160 هجرى در مدینه متولد شده و در سال 211 هجرى دار فانى را وداع گفته و در روستاى جوستان طالقان مدفون گردیده است .بقعه در 1000 محوطه اى حدود متر که پیرامون آن را درختان کهنسال بلند فرا گرفته واقع شده است .این بقعه داراى امکانات رفاهى و کتابخانه اى مجهز و زائر سراست.و هم اکنون در حال مرمت و باز سازى  است .

 

بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم علی (ع )

 

آن حضرت از نوادگان حضرت ابوالفضل العباس (ع) است.بقعه ایشان در محوطه اى در منطقه سرسبز و مشجر در روستاى تکیه ناوه طالقان در فاصله 55 کیلومترى شهرستان کرج واقع شده است . قدمت بقعه به عصر صفویه باز مى گردد .این بقعه داراى ضریحى چوبى مربوط به 200 سال قبل بوده که یک ضریح فلزى نیز به آن ضمیه شده است .بنای امامزاده داراى گنبدى مخروطى شکل است و اخیرا مورد مرمت قرار گرفته است.پوشش داخلى گنبد سفید کارى و ازاره آن از سنگ است .در این بقعه زائر سرایى جهت رفاه زائرین احداث شده است .

 

 

بقعه متبرکه امامزاده ابراهیم (ع)

 

وی از نوادگان امام موسى کاظم (ع) است .این امامزاده در مرکز روستای کشرود طالقان در منطقه اى کوهستانى با درختان انبوه و کهنسال واقع شده است .بناى آن منفرد وفاقد الحاقات است . این بنا فاقد گلدسته است ولی داراى گنبدى مخروطى مطابق با وضعیت معمارى منطقه است که مورد مرمت وباز سازى نیز قرار گرفته است .همچین گورستانى پیرامون امامزاده وجود دارد .این امامزاده داراى امکانات اولیه رفاهى و آب و برق نیز هست.مرمت این بناى تاریخى به قرن هفتم یا هشتم هجرى باز مى گردد.

 

بقعه متبرکه امامزاده زکریا(ع)

 

نسب ایشان به امام موسى کاظم (ع) مى رسد. امامزاده در منطقه ای کوهستانى در جنوب روستاى میراش در 11 کیلومترى غرب شهرک (مرکز طالقان )و در محوطه اى حدود 4000 متر مربع واقع شده است .این بقعه داراى ضریح چوبى است که ارزش تاریخى دارد .گنبد آن مطابق معمارى محلى رک (مخروطی)و فاقد گلدسته است . جنب بقعه مسجدى احداث گردیده که فضاى سبز مناسبى نیز به آن اضافه شده است .این بقعه جزو آثار تاریخى به شمار مى آید و مربوط به هفتم یا هشتم هجرى است

 

بقعه متبرکه امامزاده سید علاءالدین (ع )

 

وی از نوادگان امام محمد بافر (ع) است .بقعه امامزاده اورازان مدفن سید علاء الدین (ع) برادر سید ضیاءالدین  که در روستاى خچیره مدفون است این دو امامزاده فرزندان سلطان علی مشهد اردهال هستند که ظاهرا پس از تعقیب این دو برادر توسط خوارج ،آن دو از یکدیگر جدا شده و سید ضیاء الدین به روستاى خچیره وسید علاء الدین به اورازان رفته و در این مکان مدفون شده اند .بنا فاقد الحاقات جانبى و گلدسته است و قبرستانى در بخشى از محوطه امامزاده قرار دارد .

 

بقعه متبرکه امامزاده سید ضیاء الدین (ع)

 

او از نوادگان امام موسى کاظم (ع) است .این بقعه در منطقه کوهستانی روستاى خچیره طالقان در فاصله 500 مترى ضلع جنوبى رودخانه شاهرود و میان دو کوه که منظره اى بسیار زیبا را تداعى مى کند قرار گرفته است.او در زمان حیات خود به عنوان فردى با ایمان و با تقوا شهرت داشته است .بناى این امامزاده فاقد گلدسته و داراى گنبد است و کتابخانه اى کوچک ،وضو خانه و 3 زائر سرا دارد.همچنین کف سراسر امامزاده موزائیک و بالاى آن گچ کارى شده است .قدمت اولیه بنا به قرون هفتم وهشتم هجرى باز مى گردد.

 

بقعه متبرکه امامزاده مهراب (ع )

 

امامزاده مهراب یا مسعود (ع)از نوادگان امام موسى بن جعفر (ع) است .این بقعه که در منطقه کوهستانى روستاى کشرود طالقان واقع گردیده فاقد گلدسته و گنبد است .مسجد چهارده معصوم ضمیمه این بقعه شده است.این امامزاده داراى ایوان اصلى و شبستان است و قدمت اولیه آن به قرن دهم ویازدهم هجرى باز مى گردد.گورستان عمومى پیرامون آن قرارد دارد .بقعه دارای فضاى سبز مناسب است.

 

بقعه متبرکه امامزادگان موسى وسلیم(ع)

 

این امامزادگان یکى موسى از اعقاب امام محمد تقى (ع) و دیگری سلیم از احفاد امام جعفر صادق (ع) است.این بقعه در روستاى آسفاران و در منطقه کوهستانى طالقان در محوطه اى حدود 3000 متر با زیر بنای 100 متر مربع واقع شده است .بناى اولیه بقعه متعلق به قرن هفتم یا هشتم هجرى و حرم آن داراى ضریحى چوبى است و گنبد آن اخیرا مورد مرمت قرار گرفته است .جنب بقعه مسجدى احداث گردیده و داخل حرم مرمت و سفید کارى شده است .پیرامون بقعه را قبرستان عمومى با انبوه درختان تنومند و بلند در بر گرفته است .بنا فاقد الحاقات جانبى است ولى از امکانات اولیه و آب و برق برخوردار است .

 

بقعه متبرکه امامزاده قاضی میر سعید (ع )

 

این بقعه متعلق به قاضى میر سعید بن سید علاالدین الحسینى از نوادگان امام محمد باقر (ع) است.این بقعه در یکى از زیباترین مناطق کوهستانى طالقان در ضلع غربى روستاى حسنجون و سید آباد و در حدود 20 کیلو متری طالقان که بسیار سر سبز و خوش آب و هواست واقع شده است.این امامزاده فاقد گلدسته،داراى گنبد و همچنین سنگ قبرى است که طبق نوشته روى آن ،ایشان در سال 926 هجرى قمرى مى زیسته است.بنا با مساحتی حدود 120 متر مربع فاقد الحاقات جانبى است و در بخشى از محوطه گورستان عمومى قرار گرفته است .ساختمان امامزاده داراى تسهیلات اولیه و آب و برق است .تاریخ اولیه بنا به قرن نهم و دهم هجرى باز مى گردد.

 

بقعه متبرکه امامزادگان محمد باقر وسید اسماعیل (ع )

 

از نوادگان حضرت موسى کاظم (ع) .جزینان در منطقه ای کوهستانى از توابع شهرستان طالقان واقع شده است .بقعه داراى زیر بنایى حدود 100 متر ،گنبدى گلى و رک و فاقد گلدسته و دیگر الحاقات جانبى و ضریح آن چوبى است . این امامزاده جزو آثار به ثبت رسیده است و قبرستانى عمومى در بخشى از محوطه آن قرار دارد .ساختمان امامزاده داراى امکانات اولیه و آب و برق است .

 

 

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;