آخرین اخبار


سری جدید عکس های مسجد(درحال ساخت) صاحب الزمان (عج) وشته

سری جدید عکس های مسجد(درحال ساخت) صاحب الزمان (عج) وشته

تخریب - جوشکاری سازه فلزی

 

 

آپدیت روزانه!

همکاری درساخت مسجد صاحب الزمان روستای وشته 0

همکاری درساخت مسجد صاحب الزمان روستای وشته

 

 

انمایعمروامساجدالله من آمن بالله والیوم الاخر

 

 

کمک های مالی خود برای یاری درساخت مسجد صاحب الزمان روستای وشته را به:

شماره حساب مسجدصاحب الزمان روستای وشته دربانک کشاورزی شعبه شهرک طالقان614228781 واریز نمایید.  

برای ارسال کمک های غیر نقدی خود با بخش (ارتباط با ما) تماس بگیرید.

سؤالات خودرا در بخش (ارتباط با ما )مطرح کنید.

 مراحل تخریب وخاکبرداری مسجد صاحب الزمان

آرماتور بندی وپی

 

بتن ریزی ودیوارها 

 

 

 

 

 

 

 

همکاری درساخت مسجد صاحب الزمان روستای وشته

همکاری درساخت مسجد صاحب الزمان روستای وشته

 

 

انمایعمروامساجدالله من آمن بالله والیوم الاخر

 

 

کمک های مالی خود برای یاری درساخت مسجد صاحب الزمان روستای وشته را به:

شماره حساب مسجدصاحب الزمان روستای وشته دربانک کشاورزی شعبه شهرک طالقان614228781 واریز نمایید.  

برای ارسال کمک های غیر نقدی خود با بخش (ارتباط با ما) تماس بگیرید.

سؤالات خودرا در بخش (ارتباط با ما )مطرح کنید.

 مراحل تخریب وخاکبرداری مسجد صاحب الزمان

آرماتور بندی وپی

 

بتن ریزی ودیوارها 

 

 

 

 

 

 

 

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;