آخرین اخبار


اطلاعیه تعاونی... 0

اطلاعیه تعاونی...

بسمه تعالی

باسلام واحترام خدمت کلیه اعضای محترم تعاونی توسعه روستایی وشته :

به اطلاع کلیه اعضا محترم میرساند کارت عضویت تعاونی برای کلیه ی اعضایی که سهام خودراکامل نموده اند صادرگردیده ودراولین فرصت تقدیم میگردد.ضمنا آندسته ازاعضایی که مبلغ سهام خود راکامل ننموده،یعنی بیست هزارتومان بعدی را پرداخت نکرده اند هرچه سریعتر حداکثرتاپایان اسفندماه91نسبت به کامل نمودن سهام خوداقدام نمایند.درغیراینصورت باتوجه به دستوراداره ی تعاون شهرستان عضویت آنها حذف وبه فرد دیگری واگذار میگردد.

شماره حساب سپرده ی تعاونی: (17213116617911)

نزد بانک توسعه تعاون طالقان که اعضای محترم میتوانند نزدهمین بانک یا کلیه ی شعب بانک توسعه تعاون سایر شهرستان هامبلغ بدهی خود را واریزنموده وفیش واریزی را تحویل اعضای هیئت مدیره نمایند.

***

تعاونی توسعه روستا در حال حاضر پیگیر دریافت مجوزفعالیت درزمینه ی دامپروری

(پرواربندی گوسفند)


ودریافت تسهیلات میباشد تا انشاءا... درسال آینده این موضوع که یکی از اهداف مهم تعاونی میباشد صورت گیرد.ضمنا دراولین جلسه ی مجمع تعاونی که بزودی زمان ومکان آن اعلام میگردد،گزارشی ازعملکردتعاونی، بیلان کاروموضوعات دیگربه سمع ونظراعضای محترم خواهد رسید.

                                   عضوهیئت مدیره ومدیرعامل تعاونی

                                           محمدهادی بهزادی

اطلاعیه تعاونی...

اطلاعیه تعاونی...

بسمه تعالی

باسلام واحترام خدمت کلیه اعضای محترم تعاونی توسعه روستایی وشته :

به اطلاع کلیه اعضا محترم میرساند کارت عضویت تعاونی برای کلیه ی اعضایی که سهام خودراکامل نموده اند صادرگردیده ودراولین فرصت تقدیم میگردد.ضمنا آندسته ازاعضایی که مبلغ سهام خود راکامل ننموده،یعنی بیست هزارتومان بعدی را پرداخت نکرده اند هرچه سریعتر حداکثرتاپایان اسفندماه91نسبت به کامل نمودن سهام خوداقدام نمایند.درغیراینصورت باتوجه به دستوراداره ی تعاون شهرستان عضویت آنها حذف وبه فرد دیگری واگذار میگردد.

شماره حساب سپرده ی تعاونی: (17213116617911)

نزد بانک توسعه تعاون طالقان که اعضای محترم میتوانند نزدهمین بانک یا کلیه ی شعب بانک توسعه تعاون سایر شهرستان هامبلغ بدهی خود را واریزنموده وفیش واریزی را تحویل اعضای هیئت مدیره نمایند.

***

تعاونی توسعه روستا در حال حاضر پیگیر دریافت مجوزفعالیت درزمینه ی دامپروری

(پرواربندی گوسفند)


ودریافت تسهیلات میباشد تا انشاءا... درسال آینده این موضوع که یکی از اهداف مهم تعاونی میباشد صورت گیرد.ضمنا دراولین جلسه ی مجمع تعاونی که بزودی زمان ومکان آن اعلام میگردد،گزارشی ازعملکردتعاونی، بیلان کاروموضوعات دیگربه سمع ونظراعضای محترم خواهد رسید.

                                   عضوهیئت مدیره ومدیرعامل تعاونی

                                           محمدهادی بهزادی

اولین پایلوت تعاونی توسعه    روستایی وشته شهرستان طالقان

اولین پایلوت تعاونی توسعه روستایی وشته شهرستان طالقان

پرورش مرغ اولین طرح آزمایشی تعاونی توسعه روستایی وشته شهرستان طالقان که درتابستان امسال (1391)انجام شد.

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;