آخرین اخبار


راههای مهم ارتباطی طالقان 1

راههای مهم ارتباطی طالقان

 • راه طالقان ـــ قزوین : از طریق ناوه ـ قاضی کلایه ـ گزنه
  راه طالقان ـــ قزوین : از طریق کما کان ـ کلانک ـ فشکلدره
  راه طالقان ـــ آبیک : از طریق زیدشت ـ گردنه ابراهیم آباد ـ صمغ آباد ـ زیاران این راه تنها راه ورودی جاده ای است که از محور های ارتبا طی کرج-قزوین (بعد از کارخانه سیمان آبیک) منشعب می شود و پس از عبور از زیاران و صمغ آباد به طالقان منتهی می شود.
  راه طالقان ـــ قزوین : از طریق پرکه ئه رودبار محمد زمان خانی
  راه طالقان ـــ ساوجبلاغ : طریق فشندک ـ میناوند ـ گردنه تنگ دره ـ هیو ـ فشند
  راه طالقان ـــ براغان : از طریق گوران ـ گلیرد ـ گردنه مامشکه در ولیان ـ براغان
  راه طالقان ـــ لوراء از طریق جوستان ـ گته ده ـ آزاد بر
  راه طالقان ـــ کلاردشت از طریق جوستان ـ ناریان ـ گردنه دریچه ـدلیر
  راه طالقان ـــ چالوس از طریق جوستان ـ ده در ـ گردنه ماس چال ـ انگران ـ دزدبن
  راه طالقان ـــ چالوس از طریق جوستان ـ آسکان ـ سیاه بیشه ـ گردنه چم ـ دزدبن
  راه طالقان ـــ تنکا بن از طریق جوستان ـ مهران ـ گردنه صاد ـ آبگرم دهستان سه هزارـ درجان
  راه طالقان ـــ الموت از طریق کولج ـ حسنجون ـ نگار چشمه ـ گردنه مالخانی ـ آوه ـ مدان ـ شهرک الموت.

راههای مهم ارتباطی طالقان

راههای مهم ارتباطی طالقان

 • راه طالقان ـــ قزوین : از طریق ناوه ـ قاضی کلایه ـ گزنه
  راه طالقان ـــ قزوین : از طریق کما کان ـ کلانک ـ فشکلدره
  راه طالقان ـــ آبیک : از طریق زیدشت ـ گردنه ابراهیم آباد ـ صمغ آباد ـ زیاران این راه تنها راه ورودی جاده ای است که از محور های ارتبا طی کرج-قزوین (بعد از کارخانه سیمان آبیک) منشعب می شود و پس از عبور از زیاران و صمغ آباد به طالقان منتهی می شود.
  راه طالقان ـــ قزوین : از طریق پرکه ئه رودبار محمد زمان خانی
  راه طالقان ـــ ساوجبلاغ : طریق فشندک ـ میناوند ـ گردنه تنگ دره ـ هیو ـ فشند
  راه طالقان ـــ براغان : از طریق گوران ـ گلیرد ـ گردنه مامشکه در ولیان ـ براغان
  راه طالقان ـــ لوراء از طریق جوستان ـ گته ده ـ آزاد بر
  راه طالقان ـــ کلاردشت از طریق جوستان ـ ناریان ـ گردنه دریچه ـدلیر
  راه طالقان ـــ چالوس از طریق جوستان ـ ده در ـ گردنه ماس چال ـ انگران ـ دزدبن
  راه طالقان ـــ چالوس از طریق جوستان ـ آسکان ـ سیاه بیشه ـ گردنه چم ـ دزدبن
  راه طالقان ـــ تنکا بن از طریق جوستان ـ مهران ـ گردنه صاد ـ آبگرم دهستان سه هزارـ درجان
  راه طالقان ـــ الموت از طریق کولج ـ حسنجون ـ نگار چشمه ـ گردنه مالخانی ـ آوه ـ مدان ـ شهرک الموت.

color:#444;border-bottom: 3px solid #3b8dbd;